ข่าวadmissions

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ


แนวข้อสอบ มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติ
1.       Natural resources  หมายถึง........ทรัพยากรธรรมชาติ
2.       ทรัพยากรธรรมชาติมี 3 กลุ่ม คือ ......ใช้แล้ว...หมดไป(exhausting) ไม่หมด(non-exhausting)  ทดแทนได้(renewable)
3.       DO คือ ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ น้ำคุณภาพดีจีมีค่า ประมาณ........5-7 มิลลิกรัม/ลิตร
4.       BOD  คือ ค่าปริมาณออกซฺเจนที่จุลินทรีย์ต้องการ  หากสูงเกิน......12 มิลลิกรัม/ลิตร จัดเป็นน้ำเสีย
5.       หาค่า DO โดยใช้วิธี.....ไทเทรต  หรือใช้  DO  meter   ....น้ำเสีย BOD จะสูง   DO  จะต่ำ...
6.       แก๊สจะลายน้ำได้ดี เมื่อ....ฮุณหภูมิต่ำ  ความดันสูง
7.       ดินเปรี้ยว มีค่าpH ...4.5...เกิดจากแร่ไพไรท์(กำมะถัน)  แก้โดยใช้.....ปูนมาร์ล(แคลเซียมคาบอเนต)
8.       ดินเค็ม ส่วนมากพบที่ชายทะเลและภาค..อีสาน.... แก้โดยเติม.....ใช้สารประกอบยิปซํม CaSo4
9.       การปลูกพืชคลุมดิน แก้ปัญหา....น้ำกัดเซาะดิน การพังทลายของดิน
10.   การปลูกพืชตระกูลถั่ว เพื่อ....บำรุงดิน เนื่องจาก ปมรากถั่วมีแบคทีเรีย ที่สามารถตรึงในโตรเจนในอากาศได้
11.   ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด คือ...ดินในที่ลุ่ม ที่มีน้ำท่วมทุกที
12.   โอโซน ประกอบด้วย ออกซิเจน 3 อะตอม......... ช่วยดูดกลืนรังสีคลื่นสั้น(UV) และสะท้อนกลับไป
13.   Chlorofluorocarbons คือ ...สาร CFCs เป็นตัวทำลาย โอโซน  ทำให้เกิดภาวะ เรื่องกระจก
14.   Green house effect คือ ปรากฏการณ์เรือนกระจก เกิดจากแก๊สเรือนกระจกดูดกลืนความร้อนไว้ แล้วสะท้อนออมาในรูปของ รังสีอินฟาเรด(ความร้อน) ทำให้โลกร้อนขึ้น
15.   แก๊สเรือนกระจก ที่สำคัญ .....คาร์บอนไดออกไซด์  CFC  มีเทน  ไนตรัสออกไซด์
16.   ฝนกรด  มีค่า pH...5.6 ...เกิดจากในบรรยากาศมีออกไซด์ของ.....ไนโตรเจนและกำมะถันปนเปือน คือ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อรวมตัวกับความชื้น กลายเป็น กรดซัลฟิวริก
17.   ไอตะกั่วในอากาศ เกิดจาก......ในเชื่อเพลิงจะมีสารกันน็อค (ตะกัว)ผสมอยู่ เมื่อเผาไหม้จะกลายเป็นไอ
18.   พิษตะกัว มีผลทำให้....ทำลายระบบประสาท ทำลายสมอง ทำลายเส้นเลิดฝอย ปวดศีรษะอย่างรุนแรง วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน หน้าซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
19.   พิษของ แคดเมี่ยม  จะทำให้เกิดโรค ....กระดูกผุ
20.   แอลนิโญ คือ..... ปรากฏการณ์กระแสน้ำอุ่นพัดมาแทยกระแสน้ำเย็น ในมหาสมุทแปซฺฟิก แถบเส้นศูนย์สูตร
ทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศ
21.   ลานิญา คือ....ปรากฏการตรงกันข้ามกับ แอลนิโญ  ทำให้เกิดความรุนแรงเพิมขึ้น เช่น แห้งแล้งมากขึ้นกว่าเดิม
22.   ป่าไม้ในประเทศไทย มี 2 ประเภท คือ...ป่าไม่ผลัดใบ(ดิบเขา ดิบชื้น ดิบแล้ง ชาเลน)....ป่าผลัดใบ(เต็งรัง เบญจพรรณ)
23.   สัตวป่าสงวนมี....15...ชนิด   สัตวืป่าคุ้มครอง ประเภท1 มี ....166... ชนิด  ประเภท2 มี ...29... ชนิด
24.   สัตวป่าสงวน คือ สัตป่าหายากห้ามล่าเด็ดขาด ห้ามมีซากไว้ในครอบครอง
25.   สัตว์ป่าคุ้มครอง คือ สัตวป่าในพระราชบัญญัติ  เพื่อความงามตามธรรมชาติและมิให้มีจำนวนลดลง
26.   หากมีสัตวืหรือซากในครอบครอง .....จำไม่เกิน 4 ปี  ปรับไม่เกิน 4หมื่น
27.   Conservation คือ การอนุรักษ์  .....การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีเหตุผล
28.   หลักการอนุรักษ์.....เก็บกัก    ซ่อมแซมรักษา   ฟื้นฟู   ป้องกัน
29.   การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง.....การพัฒนาที่ต้องระมัดระวัง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
30.   เอเลี่ยนสปีชีส์ คือ....สิ่งมีชีวิตจากต่างแดนที่นำเข้าสู่พื้นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อสอบ เรื่องเซลล์ ม.1 พร้อม เฉลย*

1. เซลล์พืชมีอยู่ที่ส่วนไหนของพืช
ก. ที่ใบและลำต้น ที่อื่นไม่มี
ข. ที่ปลายใบและปลายรากเท่านั้น
ค. ที่ใบและลำต้นกับที่ปลายรากเท่านั้น
*ง. มีอยู่ในทุกส่วนของพืช 

2. เราทราบว่าสาหร่ายหางกระรอกไม่ใช้สาหร่ายที่แท้จริงโดยดูจากอะไร
ก. ต้น
ข. ใบ
ค. ราก
*ง. ดอก

3. เซลล์คุมเป็นส่วนประกอบของอะไร
ก. เกสร
ข. เนื้อไม้
*ค. ปากใบ
ง. เยื่อหอม

4. พืชชนิดใดที่มีเซลล์คุม
*ก. มะม่วง
ข. เยื่อหอม
ค. สาหร่ายไฟ
ง. สาหร่ายหางกระรอก

5. ภาพในหมายเลขใดคือเซลล์พืช
ก. 1
ข. 2
ค. 3
*ง. 4

6. ภายในเซลล์พืชมีเม็ดสีเขียวเป็นอวัยวะสร้างอาหาร คืออะไร
ก. นิวเคลียส
ข. คลอโรฟิลล์
*ค. คลอโรพลาสต์
ง. ไซโทพลาสซึม

7. ภาพในหมายเลขใดมีส่วนประกอบของเซลล์ ทำหน้าที่สร้างอาหารของพืช
ก. 1
*ข. 2
ค. 3
ง. 4

8. เซลล์สาหร่ายหางกระรอกและเซลล์ว่านกาบหอย มอะไรแตกต่างกันมากที่สุด
*ก. เซลล์คุม
ข. คลอโรพลาสต์
ค. นิวเคลียส
ง. รูปร่างของเซลล์

9. ส่วนใดที่ไม่มีในเซลล์สัตว์ แต่มีในเซลล์พืช
*ก. ผนังเซลล์
ข. นิวเคลียส
ค. ไซโทพลาสซึม
ง. เยื่อหุ้มเซลล์

10. ข้อใดที่ ไม่ ถูกต้อง
*ก. พืชน้ำ เช่น บัว กระจับ ผักตบชวา ไม่มีปากใบ
ข. ในไซโทพลาสซึมมี น้ำตาล โปรตีน ไขมัน ของเสีย
ค. ผนังเซลล์เป็นส่วนให้ความแข็งแรงและมีสารเซลลูโลส
ง. เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นทางผ่านเข้าออกของน้ำ อาหาร อากาศ

ข้อสอบ สสวท ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1

เฉลย
72+(288หาร2)=216 นิ้ว
72+288+216 = 576 นิ้ว = 48ฟุต  เฉลย
800 ฟอง แตก 1ฟอง

3200 ฟอง แตก 4 ฟอง

เหลือไข่ไม่แตก 3200 - 4 = 3196 ฟอง


วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตัวอย่างข้อสอบเข้า ม.1 เรื่องดอก


ตัวอย่างข้อสอบ เรื่องธาตุ


ข้อสอบ เรื่องอากาศ ....เตรียมสอบ สคว


แบบฝึกหัดเรื่องหินสรุปเรื่องลม


วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ เข้า ม.4 + เฉลย


1. อุณหภูมิอากาศที่หนึ่ง วัดได้ -18°Cถ้าวัดด้วยระบบ เอสไอ จะอ่านค่าได้กี่เคลวิน
0         14          225         291
2.ข้อใดผิดจากความเป็นจริง
น้ำแหล่ง เป็นน้ำกระด้างชั่วคราว 
น้ำจากแหล่ง มีสารแมกนีเซียมคลอไรด์ 
น้ำจากแหล่ง เป็นน้ำอ่อน 
น้ำจากแหล่ง เป็นน้ำกระด้างถาวร
3.ไขมันและน้ำมันจัดเป็นสารอินทรีย์ประเภทใด
เอสเทอร์             แอลกอฮอล์
กรดอินทรีย์         อีเทอร์
4.เมื่อต้มน้ำมันตับปลากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์ จากนั้นเทลงน้ำ
จะมีฟองเกิดขึ้นและได้ตะกอนที่ไม่ละลายน้ำ ตะกอนที่เกิดขึ้นคืออะไร
เกลือของโซเดียม                            สบู่ที่ไม่ละลายน้ำ 
กรดไขมันที่มวลโมเลกุลสูง            เกลือของกรดไขมันซึ่งเกิดจากน้ำกระด้าง
5.สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำกำจัดของเสียในรูปใด
กรดยูริก 
แอมโมเนีย
ยูเรียและแอมโมเนีย 
ยูเรีย
6.ธาตุที่มีเลขอะตอมต่อไปนี้ คือ 1,3,3,11,19,34,55
อยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน
มีจำนวนอนุภาคมูลฐานเท่ากัน
มีเวเลนซ์อิเล้กตรอนเท่ากัน
เป็นอโลหะเหมือนกัน
7. ข้อใดเป็นธาตุกึ่งโลหะ
B,Si                 C,Si 
B,C,Si             B,C
8.สารประกอบชนิดใดที่มีอะตอมของธาตุไฮโดรเจนมากที่สุด
ก๊าซมีเทน        ก๊าสคอร์บอนไดออกไซต์         น้ำ            กลูโคส
9.หินปูนเมื่อได้รับความร้อนและแรงกดดันภายใต้เปลือกโลกจะแปรสภาพไปเป็นหินชนิดใด
หินทราย          หินอ่อน
หินไนส์           หินชนวน
10.น้ำ 200 กรัม มีอุณหภูมิลดลงจาก 30°C เป็น5°C น้ำสูญเสียความร้อยไปเท่าใด
1000 แคลอรี     3000 แคลอรี
5000 แคลอรี     7000 แคลอรี
11.กระสุนปืนมีมวล 200 กรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 500m/s จะมีพลังงานจลน์เท่าไร
25,000 J            50,000 J
12,500 J            6,250 J
12.ถ้าต้องการให้ลูกธนูเคลื่อนที่ขึ้นไปแนวดิ่งจนจุดสูงสุดในเวลา 1.5 วินาที
จะต้องยิงธนูด้วยความเร็วต้นกี่เมตรต่อวินาที กำหนด g=9.8 เมตรต่อวินาที
29.4                  24.5
19.6                  14.7
13.เครื่อใช้ไฟฟ้าใดมีกำลังไฟฟ้ามากที่สุด 
มีความต้านทาน 121 โแห์ม กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 1แอมแปร์
ใช้กับไฟบ้าน มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.5 แอมแปร์
มีความต้านทาน 80 โอห์ม ใช้กับไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ 11 โวลต์
ใช้พลังงานไฟฟ้า 54,000 จูล ในเวลา 10 นาที
14.หลอดไฟฟ้ามีตัวอักษรกำกับว่า 60 W 220 V ถ้าเปิดใช้งาน 15นาที จะสิ้นเปลือนพลังงานเท่าใด
36,000 จูล 900 จูล 54,000จูล 4,500 จูล
15.วางวัตถุสูง 2.8 cm  ห่างจากกระจกนูน 48cm กระจกนูนรัศมีความโค้ง 32cmจงหาตำแหน่งชนิดภาพ
ห่างกระจก 24 cm ภาพจริง
ห่างกระจก 12 cm ภาพเสมือน
ห่างกระจก 12 cm ภาพจริง
ห่างกระจก 24 cm ภาพเสมือน
16.วางวัตถุห่างกระจกนูน 10 cm เกิดภาพหลังกระจกห่างกระจก 5 cmกระจกนี้มีความยาวเท่าใด
10 cm                  15 cm 
5 cm                    3.3 cm
17.กาแลกซีแอลโรเมดา จะมองเห็นอยู่ด้านทิศทางของกลุ่มดาวใด
กลุ่มดาวแคสซิโอ          กลุ่มดาวนายพราน
กลุ่มดาวหมีใหญ่           กลุ่มดาวเต่า
18.การระเบิดของดาวฤทษ์ที่มีมวลมากเรียกว่า
หลุมดำ
ดาวแคระขาว
ซูเปอร์โนวา 
ดาว์นิวตรอน
19.รังสีที่มีอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุดคือ
บีตาลบ 
แกมมา 
บีตาบวก 
แอลฟา
20.ปฏิกริยานิวเคลียวฟิวชัน จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
ธาตุหนักรวมตัวกับธาตุเบา
ธาตุหนักแยกตัวออกเป็นสองส่วน 
ธาตุเบาแยกตัวออกเป็นสองส่วน
ธาตุเบารวมตัวกับธาตุหนัก
เฉลย
ข้อ
คำตอบ
1
225
2
น้ำจากแหล่ง มีสารแมกนีเซียมคลอไรด์
3
เอสเทอร์
4
เกลือของกรดไขมันซึ่งเกิดจากน้ำกระด้าง
5
แอมโมเนีย
6
มีเวเลนซ์อิเล้กตรอนเท่ากัน
7
B,Si
8
กลูโคส
9
หินอ่อน
10
5000 แคลอรี
11
25,000 J
12
14.7
13
ใช้กับไฟบ้าน มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 0.5 แอมแปร์
14
54,000จูล
15
ห่างกระจก 12 cm ภาพเสมือน
16
10 cm
17
กลุ่มดาวเต่า
18
ซูเปอร์โนวา
19
แกมมา
20
ธาตุเบารวมตัวกับธาตุหนัก