ข่าวadmissions

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

ตัวอย่างข้อสอบ GIFTED สวนกุหลาบ

2555x25542554-2554x25552554 เท่ากับเท่าไร
1.2554
2.2555
3.2556
4.2557

แนวตอบ

2555xa-2554x[a+1000 ]=2555a-2554a-2554000=a-2554000=25542554-2554000=25541 ความคิดเห็น: